info@sef.lv
    Jaunumi
  


  

 

  
 
Sākumlapa /Jaunumi

2012. gada 20.septembrī

Sadarbības piedāvājums

Sociālās  Ekonomikas Fonds organizē piedāvājumu aptauju projekta OP ACT ( programma URBACT) aktivitāšu atbalstam

Pakalpojums: Mācību sesijas (training session) „Investīciju ekonomiskās efektivitātes novērtēšana” organizēšana

Semināru organizēšanas vieta -  Rēzekne

Organizēšanas periods 2012. gada novembris

Informācija par projektu www.sef.lv un http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage.

 Par tikšanos lūdzam vienoties iepriekš.  Apspriedes par sadarbību  ir iespējas veikt  līdz  25.06.2012.

 Telefons +371 67334346 , e-mail sef@sef.lv

 Sociālās Ekonomikas  Elizabetes 45/47, Rīga LV1010

Sociālās  Ekonomikas Fonds organizē piedāvājumu aptauju projekta OP ACT ( programma URBACT) aktivitāšu atbalstam.

 

2012. gada 21. jūnijā

Sadarbības piedāvājums

Sociālās  Ekonomikas Fonds organizē cenu aptauju projekta OP ACT ( programma URBACT) aktivitāšu atbalstam . Tiek pieprasīti ekspertu  pakalpojumi        Rēzeknes pilsētas vietēja attīstības plāna  (Local Action Plan) izstrāde pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes veidošanai .

Ar projekta OPACT saturu un uzstādītiem mērķiem var iepazīties Sociālā Ekonomikas Fonda tiekoties ar projekta menedžeri .

 Informācija par projektu www.sef.lv un http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage/.   

 Telefons 67334346

 Darba uzdevums sniedzamam pakalpojumam  pielikumā.

 Piedāvājumus lūdzam sūtīt pa pastu uz  adresi:

 Sociālās Ekonomikas  Elizabetes 45/47, Rīga LV1010

 Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais datums    -  31.07.2012

Pielikums  piedāvājumam no 21.06.2012.

 Darba  uzdevums:     sniegt ekspertu pakalpojumus programmas URB ACT projekta OP ACT Lokālā Attīstības Plāna  (Local Action Plan) izstrādē Rēzeknes pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijasun telpiskās attīstības perspektīvas  veidošanai un sabiedrības iesaistīšanas  procesa nodrošināšanā

 1. Rēzeknes pilsētas Lokālā Attīstības Plāna  (Local Action Plan) sastāvs:

1.1.   pašreizējās situācijas analīze no ilgtermiņa attīstības perspektīvas  (tendences un prognozes;

1.2.   stratēģiskā daļa - vīzija, skaitliski kvantificēti mērķi, prioritātes un ekonomiskā specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni);

1.3.   telpiskās attīstības perspektīva, kas grafiski attēlo teritorijas telpisko struktūru, ietverot:

1.3.1.     nozīmīgākās esošās telpiskās struktūras un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas,

1.3.2.     apdzīvojuma struktūra un pakalpojumu klāsts

1.3.3.     galvenie transporta koridori un inženierkomunikācijas;

1.3.4.     īpašas teritorijas un telpiskās struktūras elementi;

1.3.5.     prioritāri kompleksi attīstāmās teritorijas;

1.4.   Pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu, sabiedrības līdzdalības norisi un rezultātiem

 2.      Pakalpojuma izpildes sadaļas

A) stratēģiskās daļas gala redakcijas izveide un telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde

B) stratēģiskās daļas gala redakcijas izveide un telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde, sabiedrības līdzdalības process

C) pilns procesa nodrošinājums –pilsētas IAS izveide, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nodrošinot satura izveidi un sasaisti ar plānošanas dokumentiem, darba grupu tikšanos vadību un pilnvērtīgu sabiedrības iesaistes procesu.

 3.      Lokālā Attīstības Plāna  (Local Action Plan)izpildes termiņi:

 Sagatavošanās posms  -  2012.gada jūlijs

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas izstrāde -  2012.gada septembris

Publiskā apspriešana - 2012. gada  oktobris - 2013.gada decembris

Lokālā Attīstības Plāna  (Local Action Plan)  gala varianta izstrāde - 2013.gada janvāris

 Sociālā Ekonomikas Fonda valdes priekšsēdētājs                                  Aleksejs Milovskis   

 

 

2012. gada 1. jūlijā

Sadarbības piedāvājums

Sociālās  Ekonomikas Fonds organizē piedāvājumu aptauju projekta OP ACT ( programma URBACT) aktivitāšu atbalstam

 

Pakalpojums:  divu tematisko semināru organizēšanā.

 Semināru tēmas: Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesa atbalsts.

Semināru organizēšanas vieta  Rēzekne

Organizēšanas periods 2012. gada augusts – septembris.

Informācija par projektu www.sef.lv un http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage.

 Par tikšanos lūdzam vienoties iepriekš.  Apspriedes par sadarbību  ir iespējas veikt  līdz  25.06.2012.

 Telefons +371 67334346 , e-mail sef@sef.lv

 Sociālās Ekonomikas  Elizabetes 45/47, Rīga LV1010

 

2012. gada 1. jūnijā

Sadarbības piedāvājums

Sociālās  Ekonomikas Fonds organizē piedāvājumu aptauju projekta OP ACT ( programma URBACT) aktivitāšu atbalstam  Tiek pieprasīti ekspertu  pakalpojumi zemāk izklāstīto   uzdevuma izpildei.

Iepazīties ar projekta OPACT saturu un uzstādītiem mērķiem,  ka arī vienoties par sadarbību var Sociālā Ekonomikas Fonda tiekoties ar projekta menedžeri .

 Informācija par projektu www.sef.lv un http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage.

 Par tikšanos lūdzam vienoties iepriekš.  Apspriedes par sadarbību  ir iespējas veikt  līdz  25.06.2012.

 Telefons +371 67334346 , e-mail sef@sef.lv

 Sociālās Ekonomikas  Elizabetes 45/47, Rīga LV1010

 Izpildāmo darbu saturs:

Veikt darbus pilsētas marketinga stratēģijas veidošanas sagatavošanai projekta OP-ACT (Options of Actions) ietvaros, atbilstoši tehniskajam uzdevumam

Darbu sadaļas:

 • 2 (divi) mācību semināru organizēšana.
 • Pētnieciskas daļas izstrāde.
 • Konsultāciju sniegšana. 

Konsultatīva apmācības programmā tiek izklāstītas tēmas, kas ļauj iesaistītam personām piedalīties izdalītas grupu sastāvā pilsētas perspektīva marketinga stratēģijas izstrādē. 

Apskatāmās tēmas:

1.      Pilsētas marketinga mērķi;

2.      Pilsētas marketinga mērķa grupas;

3.      Pilsētas marketinga attīstības process;

4.      Brendings

5.      Dažādu pilsētas marketinga organizācijas formu specifika;

6.      Privat-public-partnership shēmu izmantošana pilsētas marketingam;

7.      Pilsētas marketinga finansēšana;

8.      Pilsētas marketinga monitorings un efektivitātes novērtēšana;

9.      Pilsētas marketinga piemēri. 

Programmas realizācija notiek sekojošā secībā:

1.        Pētniecisko materiālu izstrāde;

2.        Konsultācijas – paralēli pētniecisko materiālu izstrādei un līdz sadarbības nobeigumam;

3.      2 mācību semināri, kuras programma būvēta uz teorētiskas pamatdaļas un konsultatīvas prakses ar aktivitāšu grupas dalībniekiem.

 

2012.gada 20. maijā

Sociālās  Ekonomikas Fonds organizē piedāvājumu aptauju projekta OP ACT ( programma URBACT) aktivitāšu atbalstam

Pakalpojums : Marketinga kampaņas materiālu izstrāde

  Darbu izpildes laiks 2012. gada   septembris -oktobris

Informācija par projektu www.sef.lv un http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage.

 Par tikšanos lūdzam vienoties iepriekš.  Apspriedes par sadarbību  ir iespējas veikt  līdz  25.06.2012.

 Telefons +371 67334346 , e-mail sef@sef.lv

 Sociālās Ekonomikas  Elizabetes 45/47, Rīga LV1010

 

2012. gada  5. - 7. martā notika Projekta  OP-ACT (Options of Actions)  partneru darba grupas tikšanās Legazpi, Spānijā 

   

2011. gada  26. - 28. septembrī notika Projekta  OP-ACT (Options of Actions)  4. partneru darba grupas tikšanās Ebersvaldē, Vācijā

 

2011. gada 15. septembrī

Piedāvājam sadarbību!

Sakarā ar projekta OP-ACT  (Options of Actions for shrinking Cities ) realizāciju SEF piedāvā sadarbību uzņēmumiem, kuri var veikt rekomendāciju izstrādi.

Tehniskais uzdevums:

Izstrādāt rekomendācijas pašvaldības pārvaldāmo procesu optimizācijai „Pašvaldības enerģētikas plāna bāzes struktūras izmantošana pilsētas ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanai.”

Rekomendāciju plāns:

1. Esošās situācijas apraksts

2. Bāzes struktūras izmantošanas pamatojums

3. Struktūras elementi un to piemērošana tekošiem procesiem

4. Rekomendācijas struktūras ieviešanas mārketingā

Kopējais rekomendāciju apjoms: 30 - 40 lpp.

Sīkāka informācija pa tel: 67331549; e-pasts: info@sef.lv

 

 

2011. gada  20. - 22. jūnijā notika Projekta  OP-ACT (Options of Actions)  partneru darba grupas tikšanās Leobenā, Austrijā

 

2011. gada 16. maijā

Piedāvājam sadarbību!

Sakarā ar projekta OP-ACT  (Options of Actions for shrinking Cities ) realizāciju SEF piedāvā sadarbību uzņēmumiem, kuri var veikt pētījuma izstrādi.

Tehniskais uzdevums:

Pētījums "Enerģijas un ūdens resursu patēriņa precīza uzskaite pilsētas saimniecībā kā stimuls pilsētas attīstībai”

Pētījuma rezultātu izmantošanas mērķis:

Pētījumā ir jāapkopo materiāli, kas tiks izmantoti Rēzeknes pašvaldībā, kopējā Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģijas plāna izstrādei. Darbs Rēzeknē tiek veikts atbilstoši Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda Programmas URBACT projekta OP-ACT (Options of Actions) uzstādītajiem mērķiem.

Pētījuma konkrētais mērķis:

Sniegt analītisku materiālu pašvaldības speciālistiem, kas ļaus palielināt iedzīvotāju apmierinātību pašvaldības sniedzamo pakalpojumu enerģijas nodrošināšanas jomā, pateicoties apkalpošanas kvalitātes līmeņa celšanai.

Šī pētījuma konkrētais priekšmets – enerģijas un ūdens plūsmu uzskaites precizitātes celšana

Pētījuma sadaļas:

1. Ekonomiski iespējamo  tehnoloģisko risinājumu klāsts mūsdienu apstākļos Latvijā.

2. Pašreizējā ārvalstu pieredze telemetrijā un tele regulēšanā komunālās saimniecības jomā.

3. Saikne starp  pašvaldības sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un iedzīvotāju apmierinātību.

4. Pilsētas "kvalitātes zīmes" saistība ar efektīvu enerģijas plūsmu organizēšanu.

Pētījuma apjoms: līdz 30 lpp.

Sīkāka informācija pa tel: 67331549; e-pasts: info@sef.lv

 

 

2011. gada 14. aprīlī notika projekta „OP-ACT - Options of Actions for shrinking Cities - Stratēģijas izvēle pilsētām, kurās samazinās iedzīvotāju skaits” vadošā konsultanta Hansa-Uve Švedlera (Hans-Uve Schwedler) vizīte Rēzeknē. Tās ietvaros notika tikšanās, diskusijas un seminārs ar pilsētas administrācijas pārstāvju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju piedalīšanos.

 

2011. gada  14. - 16. februārī notika Projekta  OP-ACT (Options of Actions)  partneru darba grupas tikšanās Notoddenā, Norvēģijā          

 

2011. gada 31. janvārī

Piedāvājums konsultāciju cikla sniegšanai projekta OP ACT ietvaros.

Sniedzamo  konsultatīvo pakalpojumu rezultātā tiks formulētas  prioritātes Rēzeknes pilsētas Vietējā Aktivitāšu Plāna izstrādei.

Konsultāciju sniegšanas periods:  2011. gada marts – maijs.

Konsultācijām ir jāatbalsta pasūtītāja izstrādājamo tēmu informatīvais nodrošinājums un uzdevumu risināšanas veids.

 Apspriežamās tēmas:

1.    Teritorijas situācijas analīze, nosakot teritorijas attīstības galvenās problēmas (vajadzības), sekas un iespējamos stratēģiskos risinājumus;

2.    Vietējās attīstības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums;

3.    Vietējās rīcības grupas līdzdalība teritorijas attīstībā.

Konsultāciju apjoms – līdz 35 stundām.

 Informācija par projektu  http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage/

 Sīkāka informācija pa tel: 67331549; e-pasts: info@sef.lv

 

 

     

Projekta  OP-ACT (Options of Actions) pirmā partneru darba grupas tikšanās Dabrowa Gornicza, Polijā            2010. gada 28. – 29. oktobris.

 

  

Izstrādāta Pašvaldības Enerģētikas Plānošanas Rokasgrāmata

Projektā MODEL, kas tiek realizēts ES programmas Intelligent Energy Europe ietvaros, ir izstrādāta „Pašvaldības Enerģētikas Plānošanas Rokasgrāmata”. Metodiskais materiāls apraksta visu plānošanas procesa sagatavošanu un realizāciju, ietverot konkrētas aktivitātes pašvaldības enerģētikas plāna sagatavošanai.

Rokasgrāmata tika nodota Latvijas Pašvaldību savienībai un informācija par iespēju rokasgrāmatu lejupielādēt elektroniski tika nosūtīta visām Latvijas pašvaldībām.

                    

Attēlā pa kreisi Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas jautājumos P. Barons un SEF vecākais konsultants A. Milovskis

 

       

MODEL Pašvaldības Enerģētikas Plānošanas metodoloģijas prezentācija konferencēs  "Uzņēmumu sociālā atbildība krīzes laikā" un "Nekustamais īpašums un būvniecība  Baltijā 2010"

 

Ietaupīt enerģiju labdarībai

SIA GRIF un SIA LANEKS darbinieki jau gadu savās darba vietās ekonomē siltumu, gaismu un ūdeni. Ietaupītā nauda jau martā tika pārskaitīta Latvijas bērnu fondam. Šāda veida labdarībā viņi iesaistījās ES projekta MOBENAW ietvaros.

Aleksandrs Fedotovs

Kā pastāstīja projekta kurators Latvijā Aleksejs Milovskis, ES valstīs enerģijas taupīšanas jautājumi tiek apskatīti no dažādām pusēm. Tiek izsniegtas subsīdijas māju siltināšanai, ieviestas jaunas eirodirektīvas, stingrāki enerģijas patēriņa standarti ēkām. Tomēr paralēli tam ir svarīgi motivēt cilvēkus, lai viņi izprastu nepieciešamību ekonomēt enerģiju.                                                                                                Agrākos laikos katrā uzņēmumā varēja atrast plakātus ar uzrakstu „aizejot, izslēgt gaismu”. Protams, tos reti kurš ievēroja, jo enerģija bija lēta, bet šobrīd situācija ir mainījusies un katrs uzņēmums būtu tikai priecīgs, ja par ūdeni, gaismu un siltumu vajadzētu maksāt mazāk. Bet kā tajā ieinteresēt darbinieku?                   Projekta MOBENAW (Mobilise Energy Awarenes), kura vadošais partneris ir Lielbritānijas konsultāciju pakalpojumu sniegšanas uzņēmums energoefektivitātes jomā „Consulteco”, uzdevums ir enerģijas taupīšanas paradumu veidošana. Projekts paredz sociālo reklāmu izstrādi un apmaiņu interneta vietnē www.energyxchange.eu. Tomēr ar pārliecināšanu vien nepietiek, ir nepieciešama arī zināma motivācija.                                                                                                                                     Viens no motivācijas veidiem var kļūt labdarība. „Mēs sazinājāmies ar daudziem uzņēmumiem,” - stāsta Milovska k-gs - bet šajā procesā piekrita iesaistīties tikai divi. Tas ir tāpēc, ka daudzi uzņēmumi strādā īrētos birojos, kuru īpašnieks vienkārši sadala komunālos maksājumus proporcionāli uz visiem. Par enerģijas ekonomija viņš sāk interesēties tikai tad, kad saskaras ar klientu maksātnespēju”.                                  Pagājušā gada pavasarī pēc projekta prezentācijas notika uzņēmuma darbinieku sapulce, kuri pieņēma lēmumu pāriet uz taupības režīmu. Neveicot nekādas investīcijas, mainot tikai darba organizāciju, var ietaupīt līdz pat 30% enerģijas. Piemēram, telpu vēdināšanai labāk logus atvērt plaši uz 5 minūtēm, nevis patstāvīgi tos turēt „ziemas vēdināšanas” stāvoklī.                                                                                               Var mainīt arī apgaismojuma sistēmu, ziemā biroja telpās noņemot no logiem un durvīm žalūzijas. Pēc darba beigšanas dators jāizslēdz, nevis jāatstāj „gulēšanas režīmā”. Aprēķināts, ka tikai viens dators vai televizors šajā režīmā patērē elektroenerģiju par 5 lati gadā. Ja novietosiet ledusskapi tālāk no centrālās apkures radiatoriem, tas patērēs elektroenerģiju par 10% mazāk. Siltumu var ietaupīt noregulējot apkures režīmu. Tā brīvdienās un svētku dienās apkure tiek gandrīz pilnībā izslēgta, bet darba dienās ieslēgta. Bet tam ir nepieciešams uz radiatoriem uzstādīt speciālus ventiļus.                                                                        „Izrādās cilvēki pie mums ir gatavi taupīt, - turpina Milovska k-gs, - bet viņi vēlas zināt konkrēti, cik un kādiem mērķiem tiks ietaupītie līdzekļi”. Marta beigās tika veikts „ekonomijas gada” kopsavilkums. Darbiniekiem paziņoja, cik daudz naudas tiks nodota labdarībai. Ja summa būs ievērojama, tad redzamais labums liks darbiniekiem veikt taupības pasākumus arī savās mājās.

 

    

Projekta MOBENAW (Mobilise Energy Awareness) iniciatīvā "Ekonomē enerģiju un ziedo labdarībai" piedalās SIA "GRIF"un SIA "LANEKS"

     

Projekta MODEL noslēguma partneru tikšanās un 2. MODEL Apbalvošanas ceremonija Briselē, Beļģijā,       2010. gada 24. – 25. marts

     
Projekta MODEL ceturtā partneru tikšanās un apmācības Moravska Toplice, Slovēnijā, 2009. gada 3. – 6. jūnijs

______________________________________________________________________________________

2009. gada 28. maijs, Projekta MOBENAW (Mobilise Energy Awareness) ceturtā partneru tikšanās Mursijā, Spānijā

______________________________________________________________________________________

       
Projekta MODEL trešā partneru tikšanās un apmācības Krakovā, Polijā, 2009. gada 14. – 16. janvāris

_______________________________________________________________________________________ 

b      
Projekta MODEL otrā partneru tikšanās un apmācības Rīgā, Latvijā, 2008. gada 18. – 20. jūnijs

_______________________________________________________________________________________

Projekta Mobilise Energy Awareness (MOBENAW)
trešā partneru tikšanās Rīgā, 2008. gada 9. – 10. oktobrī

 Sanāksmē piedalījās sekojoši pārstāvji: Aleksandrs Gamaļejevs un Aleksejs Milovskis (Sociālās Ekonomikas Fonds), Vincent Carragher (Tipperary Energy Agency, Īrija), Sonia Gonzalez (Fundacion Asturiana de la Energia, Spānija), Aldis Greķis (Rīgas Tehniskā universitāte) un uzaicinātais dalībnieks - Ilze Vanaga (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola). Diemžēl divi partneru pārstāvji – Brian McNamee (Consulteco, Lielbritānija) un Damian Bornas (Agencia de Gestion de Energia de la Region de Murcia, Spānija) sanāksmē nevarēja piedalīties. Tomēr sanāksmes dalībnieki aktīvi ar viņiem sazinājās un viņu fiziskā prombūtne neietekmēja tikšanās efektivitāti.
Projekta partneri apsprieda galveno darba pakešu (Work Packages) ieviešanu un turpmākās plānotās aktivitātes. 

                                        ______________________________________________________________________________________________________ 

ES enerģētikas komisārs Piebalgs apbalvo projektu MODEL

2008. gada 29. janvārī, MODEL, 2007. gada septembrī uzsāktais projekts par enerģijas menedžmentu vietējās pašvaldībās, no Eiropas Komisijas puses tika apbalvots kā daudzsološākā iniciatīva 243 dažādu projektu starpā, kas tika izvirzīti otrajam Sustainable Energy Europe Awards konkursam. Projekta MODEL partneriem šo speciālo balvu pasniedza ES enerģētikas komisārs Andris Piebalgs.

                              

___________________________________________________________________________________________________     

Projekts MODEL ( Management Of Domains related to Energy in Local Authorities )

No 2007. gada septembra Sociālās Ekonomikas Fonds sadarbībā ar partneriem no 9 Eiropas valstīm ir uzsākuši darbu pie projekta par enerģijas menedžmentu vietējās pašvaldsībās - MODEL. Projekta mērķis ir palīdzēt 41 pilot pašvaldībai kļūt par modeli iedzīvotājiem un citām pašvaldībām ilgspējīgas enerģijas izmantošanā un pārvaldīšanā.Kā pilot pilsētas no Latvijas puses projektā piedalās – Jēkabpils, Tukums, Valmiera, Valka un Viļāni. Projekta ietvaros šajās pilsētās tiks veidotas Enerģētikas pārvaldes vienības, izstrādātas Ilgspējīgas Enerģētikas Programmas un tiks rīkoti dažādi energoefektivitāti veicinoši pasākumi, tai skaitā Inteliģentas Enerģijas dienas.

Vairāk par projektu Jūs varat atrast tā mājas lapā: www.energymodel.eu

______________________________________________________________________________________

Preses relīze

8.01.2008.

Cienījamas dāmas un kungi!

Informējam Jūs par projektu, kas tiek īstenots Latvijā, Īrijā, Spānijā un Lielbritānijā. Sevišķi vēršam Jūsu uzmanību uz projekta iniciatīvu „Ekonomē enerģiju un ziedo labdarībai”. Domājam, ka tādas darbības izplatīšana uz Jūsu firmu varētu būt Jums interesanta.

MOBILISE ENERGY AWARENESS (MOBENAW)

ENERĢĒTISKĀS DOMĀŠANAS AKTIVIZĒŠANA

(Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy Europe ietvaros)  

Projekta partneri:

1. Consulteco – kompānija, kas sniedz konsultācijas energoefektivitātes jomā, Lielbritānija - Vadošais partneris

2 Tippereri enerģētikas aģentūra (TEA), Īrija

3. Mursijas reģiona enerģētikas aģentūra (ARGEM), Spānija

4. Astūrijas reģiona enerģētikas aģentūra (FAEN), Spānija

5. Sociālās Ekonomikas Fonds (SEF), Latvija.

Projekta ilgums: 30 mēneši (2007. gada oktobris – 2010. gada marts).

Projekta mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis – sasniegt uzvedības izmaiņas, kas virzīta uz ekonomiskāku enerģijas izmantošanu kā darba vietā, tā mājās caur „energoefektīvu” ieradumu attīstīšanu. Mērķi paredzēts sasniegt, balstoties uz pasākumiem, kas aktivizē „enerģētisko domāšanu”, kas veicinātu attiecīgu „energotaupības” aktivitāšu īstenošanu.

Lai sasniegtu šo mērķi, projekta laikā tiks īstenoti sekojoši uzdevumi:

·        materiālu, kas stimulē „enerģētiskās domāšanas” aktivizāciju, pieejamības, diapazona un kvalitātes paaugstināšana kampaņu „enerģētiskās apziņas veicināšanai” organizatoriem dažādos uzņēmumos,

·        uzņēmumu atbalsta un stimulēšanas „enerģētiskās apziņas veicināšanai” metožu un struktūru izstrāde,

·        informācijas, zināšanu un resursu aktīva virzīšana un izplatīšana augstāk minēto kampaņu veiksmīgai realizēšanai.

PROJEKTA GALVENIE PASĀKUMI (DARBA PAKETES – WORK PACKAGES)

1.                  EnergyXchange – «enerģētiskā apmaiņa» (www.energyxchange.eu)

      Pasākuma pamatuzdevums – mājas lapas izveide, kurā tiek izvietoti mārketinga akciju un reklāmas kampaņu materiāli (plakāti, skrejlapas, uzlīmes, bukleti utt.) enerģētiskās domāšanas veicināšanai.

      Mērķis – izmantot jau dažādās valstīs realizētas mārketinga un reklāmas kampaņas, lai tiem, kas vēlas virzīt līdzīgas idejas, nevajadzētu no jauna „izgudrot velosipēdu”.

      Materiālu avoti: enerģētikas aģentūras, enerģētikas menedžeri no privātajām un sabiedriskajām organizācijām, dažādas asociācijas utt.

      Viens no projekta pamatuzdevumiem – virzīt, propagandēt mājas lapas izveidi kā interaktīvu resursu, lai apmeklētāji varētu ne tikai izmantot jau izvietotos materiālus, bet arī paši ievietot savējos.

2.                  Student Power – studentu resursu izmantošana, aktivizētu enerģētisko domāšanu.

Uzdevumi – Student Power shēmas izstrāde un pilot izmēģināšana, balstoties uz studentu iesaistīšanu un energoefektivitātes idejas attīstīšanu un enerģētiskās domāšanas aktivizēšanu.

Shēma var tikt izmēģināta mācību iestādēs – studentu kursa darbu veidā.

Galvenais SEF partneris šī projekta darba paketes realizācijā ir Rīgas Tehniskā Universitātes Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Institūts (SGŪTI) profesora Krēsliņa vadībā. RTU studenti izstrādā shēmu Student Power un veic tās pilot izmēģinājumu. Pašlaik studenti gatavo atskaites par veiktajām idejas attīstīšanas aktivitātēm un konkrētajiem energoefektivitātes pasākumiem.

3.                  Donate Your Energy – «Ekonomē enerģiju un ziedo labdarībai».

Šeit ideja ir izstrādāt un aprobēt shēmu, kura stimulētu jebkuras organizācijas vai uzņēmuma darbiniekus ekonomēt elektroenerģiju, siltumu un ūdeni un daļu no ietaupītajiem līdzekļiem ziedot labdarīgiem mērķiem. Organizāciju, kurai ziedot līdzekļus, izvēlas paši akcijā iesaistītā uzņēmuma darbinieki. 

 Aktivitātes notiek sekojoši:

 • Organizācijā, kas vēlas piedalīties shēmas realizācijā, tiek rīkota aģitācija par tajā tērētās enerģijas ekonomiju, motivējot darbiniekus par iespēju piedalīties labdarībā, netērējot tam pašu līdzekļus
 • Tiek izvēlēta labdarības organizācija, kurai tiks ziedota daļa ieekonomēto līdzekļu
 • Tiek fiksēts uzņēmuma enerģijas patēriņa bāzes līmenis
 • Izmēģinājuma periodā darbiniekiem regulāri tiek ziņots par enerģijas ekonomijas līmeni
 • Pēc tam tiek veikts kopsavilkums un daļa no ietaupītajiem līdzekļiem (procentu nosaka uzņēmuma darbinieki ekonomijas kampaņas sākumā) tiek ziedoti labdarības fondam.  

 Pašlaik viens no riepu tirgus līderiem – uzņēmums „Laneks” un darba apģērbu ražošanas un tirgošanas uzņēmums „Grif”, ir uzsākuši aprakstītās kampaņas īstenošanu.

 ______________________________________________________________________________________________________ 

SEf sadarbībā ar RMS organizē apmācības kursu "Lietišķais standarts" pēc 160 st. programmas.

Programmas apraksts

Galvenais treneris -  Rīgas Menedžeru Skolas konsultants Aleksandrs Gamaļejevs

 

1. KURSS

PROFESIONĀLA KOMUNIKĀCIJA: VEIKSMĪGAS KOMERCDARBĪBAS PAMATS

Šajās apmācībās dalībnieki iegūst veiksmīgas komunikācijas pamatiemaņas: pozitīvu attieksmi, konstruktīvu pieeju, spēju strādāt komandā uzturēt labu atmosfēru komandā un sasniegt reālus vēlamos rezultātus, spēju diplomātiski atrisināt konfliktsituācijas.

Pirmā kursa mērķi:

•          Apgūt, kā viegli atrast sapratni ar vadību, kolēģiem un padotajiem

•          Iemācīties skaidri un saprotami formulēt savas domas, panākt ar to sev vēlamu efektu

•          Darboties ar auditoriju piesaistot tās uzmanību

•          Strādāt komandā, uzturēt draudzīgu atmosfēru un sasniegt reālus rezultātus

•          Iemācīties pareizi risināt konfliktsituācijas un rast pozitīvu izeju no tām

•          Iemācīties izveidot savu pievilcīgu lietišķo tēlu;

Programmas pirmajā kursā:
Kas ir darba attiecības?

•      Galvenās darba attiecību sastāvdaļas: pozitīva attieksme, konstruktīvisms, atbildības sajūta

•      Atbildība: cik liela atbildība parasti ir nepieciešama un cik daudz vajag, lai veiktos - personīgi un kolektīvi. Situācijas uztveršana no kolektīvo interešu skatu punkta

•      Atbildīgu izteikumu formāts

•      Konstruktīva virzība uz risinājuma meklēšanu un lēmuma pieņemšanu

Ievads partnerattiecībās:

•      Situācijas uztveršana no kopīgu interešu redzesloka

•      Kā kritizēt motivējot un palīdzot: konstruktīva kritika

•      ,,Sviestmaizes" princips un ,,pluss - mīnuss - pluss" algoritms

•      Kļūda: iemesls, lai sodītu vai ceļš uz attīstību? Konstruktīva rīcība balstoties uz personīgajām kļūdām

•      Sadarbība un komunikācija bez konfliktiem

Ievads komunikācijas veidošanā:

•      Māka klausīties: kā veiksmīgi dibināt kontaktus, sapratne, iegaumēšana un spēja uzturēt sarunu

•      Kā vērsties pie priekšniecības, lai tevi sadzirdētu: sagatavotā jautājuma tehnika

•      Kā dot rīkojumu, lai to saklausītu un izpildītu: efektīvu vadības rīkojumu standarts

•      Pazīmes, kas liecina par ieklausīšanos sarunas biedrā, žesti

•      Ievads komandas darbā un kolektīvā lēmuma pieņemšanā;

•      Komandas darba stili;

•      Pārliecināšanas veidi 

Ievads paškontrolē:

•         Kā sajust sevi kā Saimnieku? Veiksmīga biznesa cilvēka tēls: mīmika, kustības, žesti

•          Iekšējo vērtību un biznesa ētikas noteikšana

•         Emocionālās noturības attīstīšana

•          Primārās pašorganizēšanās un aktivitātes iemaņas

 

2. KURSS

EFEKTĪVA DARBĪBA - KA IZVIRZĪT MĒRĶUS UN KĀ TOS SASNIEGT

Šīs apmācības ir tiem cilvēkiem, kas plāno patstāvīgi veidot savu dzīves ceļu, un veiksmīgi virzās pa šo ceļu. Apmācības ir priekš tiem, kas vēlas izvirzīt drosmīgus mērķus un sasniegt tos. Tiem, kas vēlas prast sevi iedvesmot uz lielām lietām un priecāties par saviem sasniegumiem.

Otrā kursa mērķi ir iemācīties:

 • Iemācīties produktīvi nospraust mērķus

 • Iemācīties veiksmīgi tos sasniegt

 • Iemācīties sevi motivēt un iedvesmot

 • Iemācīties plānot savu laiku un dzīvi

Programmas otrajā kursā:

Dzīves filozofija: manas dzīves vērtības un mana biznesa mērķi:

•      Manas dzīves kartogrāfija - ar ko es nodarbojos, kad ir jāstrādā

•      Dzīves ritums - kādi dzīves mērķi man patiešām ir prioritāri?

•     Veiksmes trīsstūris - dzīves svarīgākās lietas. Tās ir regulāri jāpārvērtē

•      Mērķtiecīga līdera stratēģija

Personīgo un biznesa mērķu sasniegšanas tehnoloģijas

•      Mērķa veiksmīga izvirzīšana

•      Prioritāšu noteikšana

•      Efektīva pašprogrammēšana: es zinu, kāds būšu

•      Apkārtējo atbalsta organizēšana;

•      Neapzinātas uzvedības programmēšana: ko es daru, kad nedaru neko;

•      Viens kaujas laukā, bet nedrīkst spļaut pret vēju: apkārtējo atbalsta organizēšana

•      Ar ko draudzējas veiksmīgs cilvēks un kā tiek uzskaitīta derīgu kontaktu rentabilitāte

Plānošana un laika menedžments:

•      Laika uzskaites nosacījumi, plānošanas nosacījumi

•      Personīgā laika budžeta izpēte pa Jūsu darbības galvenajām kategorijām

•      Plānošanas secība, loģiskā saite starp perspektīvajiem un operatīvajiem plāniem

•      Darba grafika izveidošana un kontroles termiņu noteikšana

•      Kā sagatavot dienu, lai būtu gardi dzīvot

•      “Laika patērētāji”

•      Tiesību un pienākumu efektīvā deleģēšana

•      Ikdienas vadība: darba koordinācija, problēmu risināšana

 3.KURSS

 LĪDERIS UN VADĪBA - VEIKSMĪGAS PAKĻAUŠANASTEHNIKA

 Šīs apmācības ir tiem, kuri grib iemācīties efektīvu/ veiksmīgu vadīšanu un līdera lomas uzņemšanos. Veiksmīgā vadīšanā visi uzdevumi vienmēr tiek izpildīti laikā, darbinieki nāk uz darbu ar prieku, viņi ir labi motivēti un apveltīti ar iniciatīvu, bet pašam vadītājam vienmēr ir laiks, lai padomātu par stratēģiskiem uzdevumiem.

Trešā kursa mērķi:

•         Iemācīties efektīvi ietekmēt: katrai darbībai ir jānoslēdzas ar plānotā rezultāta sasniegšanu

•         Izstrādāt savu personīgo vadības stilu

•         Iemācīties izmantot situatīvās vadības noteikumus

•        Apgūt uzvedības tehnikas konfliktsituācijās

Programmas trešajā kursā:

Līdera stila apmācība:

•      Uzmanības pievēršanas, iniciatīvas iegūšanas un noturēšanas tehnikas

•      Līderības pārtveršanas tehnikas

•      Līdera imidžs, pašsajūta: „Es esmu saimnieks!”

•      Līdera potenciāla sastāvdaļas. Līdera uzvedības pamatprincipi

Līdera loma konflikta un krīžu brīžos

•      Konflikta analīzes un atrisinājuma secība

•       Personīgā un lietišķā stila ietekme

•       Rīcība konflikta situācijās. Princips „ winn – winn”

•       Vidutāja iemaņas konfliktu risināšanā

Situācijas pārvaldīšanas noteikumi

•      Situatīvās vadības stili

•      Vadības stila atkarība no darbinieka personīgajām īpašībām un situācijas īpatnībām

•      Lomas „Vecāks – Pieaugušais – Bērns” un to izmantošana smalkā komunikatīvā ietekmēšanā

•      Kolektīva vadības politika: uz ko balstās un kur tiek ieguldīts

Veiksmīgas darbības noslēpumi:

•      Darbinieku tipi: merkantīlists, karjerists, algas pelnītājs (ģimenes cilvēks), romantiķis, nestrādātājs, profesionālis - un tipam atbilstoši motivēšanas veidi;

•      Motivācijas sistēma: pieņemšana darbā, algas izmaksāšana, atlaišana;

•      Darba attiecības un korporatīvās kultūras audzināšana;

•      Stratēģiskā lietišķā spēle ,,Aļaska - Kalifornija": vērtības princips, investīciju efektivitāte un vadības lēmuma adekvātums

Komandas veidošana un saliedēšana

•      Lomu sadalījums komandā

•      Komandas problēmu risināšanas hierarhija

•      Lēmumu pieņemšana un problēmu risināšana komandā

 4.KURSS

EMOCIJAS, GRIBA, ENERĢIJA:
VEIKSMES ATSLĒGAS UZ SEVIS UN CITU VADĪŠANU

Savu emocionālo stāvokli var un vajag pārvaldīt. Mēs varam būt savu emociju, noskaņojuma un enerģijas saimnieki. Pat vairāk, mēs varam pārvaldīt ne tikai savu, bet arī citu cilvēku emocionālo stāvokli.

 Ceturtā kursa mērķi:

•         Apgūt efektīvas metodes, kā valdīt pār savu emocionālo stāvokli

•         Attīstīt ātras emocionālā ziņojuma ,,nolasīšanas" metodes

•          Iemācīties izprast sarunu biedra patieso emocionālo stāvokli, paredzēt viņa rīcību un mainīt viņa noskaņojumu

•         Paaugstināt personīgo noturību pret stresu un emocionāli smagām situācijām

Programmas ceturtajā kursā:

Emociju pasaule - sevis pārvaldīšana:

•      Vajadzīgā un noderīgā emocionālā stāvokļa un sajūtu radīšanas paņēmieni

•      Iedvesma pēc pasūtījuma

•      Stresa menedžments - kā tikt galā ar nemieru; kā valdīt pār situāciju

•      Konstruktīvs darbs ar personīgajiem un citu cilvēku uzskatiem - ,,Pasaki man, kam tu tici un es tev pateikšu, kas tevi nomoka"

•      Pozitīvas programmēšanas apgūšana „ Saskatiet labo!"

Emociju pasaule kā sazināšanās valoda:

•      Emocionālās valodas ,,vārdnīca" un metode;

•      Emocionālā atmosfēra

Emocionālie pārdzīvojumi un ietekmēšanas māksla:

•      Negatīvo emociju pārvaldīšana jeb ,,kā pārdzīvot, lai no tā būtu labums";

•      Manipulācijas un pretdarbība tām

•      Emociju pretnostatījuma taktika

Par konkrētiem datumiem sazīnāties pa e-mail adresi info@sef.lv.

______________________________________________________________________________________________________ 

2007. gada 18. janvārī norisinājās Sociālās ekonomikas fonda organizētā nevalstisko organizāciju apaļā galda diskusija, kura notika Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts kopīgi finansētā projekta „Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu realizēšanu” ietvaros.

Diskusijas dalībnieki bija no biedrības „Staburaga bērni”, Latvijas bērnu foruma, Latvijas pensionāru federācijas un citām pensionāru organizācijām, kā arī Lattelecom BPO, SIA „InfoSab”, biznesa augstskolas „Turība”, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāles un SEF.

 

Apaļais galds sapulcināja interesentus, kuri aktīvi darbojas projektu vadībā, gan tos, kuri tikai vēl gatavojas iesaistīties projektu īstenošanā. Pieredzes bagātākie dalījās savos vērtējumos par projektu menedžmentu kopumā un grūtībās, ar kurām nākas saskarties ikdienā. Galvenais kopsaucējs, kas saistīja dalībniekus bija problēma ar naudas piesaisti, jo NVO trūkst savas finansiālās bāzes. Tika spriests par sadarbību ar pašvaldībām, privātajiem uzņēmējiem, valsts institūcijām un bankām. Diskusija raisījās arī par visu projektā iesaistīto darbinieku nepietiekamas sagatavotības pakāpi un zināšanu līmeni, ar ko parasti saskaras nelielu projektu īstenotāji vai iesācēji šajā jomā. Ar laiku rodas pieredze un kontakti, lai vajadzības gadījumā rastu atbalstu vai saņemtu konsultācijas pie konkrētas nozares speciālistiem. Jūtīgs jautājums NVO ir arī projektu rakstīšana, kas prasa pietiekami lielu un izsvērtu problēmas pieteikumu. Diskusijas gaitā pacēlās jautājums, vai projektu pieteikumu rakstīšana būtu izdevīgāka, ja to veiktu pašu spēkiem, vai ir labāk to uzticēt citiem. 


 
                        

IOM Rīgas biroja paziņojums presei

Informatīvā kampaņa – „Uzmanies no cilvēku tirdzniecības: izvēlies legālu darbu ārvalstīs!”

 Šī gada 27.janvārī Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un Resursu centru sievietēm „Marta” Daugavpilī, tirdzniecības centrā „Ditton” Cietokšņa ielā 60 rīko informatīvo kampaņu „Uzmanies no cilvēku tirdzniecības: izvēlies legālu darbu ārvalstīs!” Laikā no plkst. 11:00 līdz 16:00 tirdzniecības centrā „Ditton” interesenti varēs saņemt informāciju par cilvēku tirdzniecības riskiem un drošu darbu ārvalstīs.

 Daudzi Latvijas iedzīvotāji patlaban dodas strādāt, mācīties un dzīvot ārpus Latvijas. Dažiem veicas atrast labi atalgotu un drošu darbu, citiem darba meklējumi ir neveiksmīgi – viņi atgriežas mājās bez darba un naudas vai arī tiek apmānīti un nokļūst cilvēku tirgotāju izliktajās lamatās. Apmānītos cilvēku dažādi ekspluatē: prostitūcijā, piespiedu darbos rūpnīcās, lauksaimniecībā, celtniecībā un citur. Viņus piespiež strādāt garas darba stundas neciešamos darba apstākļos. Viņiem tiek atņemtas pases un mantas. Iegūtā peļņa ir niecīga, vai arī tas vispār nav. Iespējas aizbēgt ir ierobežotas.

Lai cilvēki neiekļūtu šādās situācijās, IOM Rīgas birojs, NVA EURES konsultanti un Resursu centrs sievietēm „Marta” informatīvās kampaņas laikā aicinās iedzīvotājus aizdomāties par cilvēku tirdzniecības riskiem un izvēlēties legālu darbu ārvalstīs!

Informatīvā kampaņa cilvēku tirdzniecības novēršanai veiksmīgi tika uzsākta 2006. gada augustā Vecrīgā, kad veselu nedēļu darbojās informatīvais „busiņš” un lielākajās Rīgas un Vecrīgas tūristu un jauniešu pulcēšanās vietās tika izplatīta informatīvi brīdinoša rokasgrāmata ārvalstu tūristiem par cilvēku tirdzniecības risku. Šogad IOM sadarbībā ar NVA un Resursu centru sievietēm „Marta” rīko kampaņas pasākumus arī citās Latvijas pilsētās: janvārī - Daugavpilī, februārī – Liepājā, martā – Cēsīs.

 Informatīvā kampaņa tiek rīkota Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” un Lielbritānijas vēstniecības Latvijā atbalstītā projekta „Pieņem drošus lēmumus – potenciālo darba migrantu izglītošana par cilvēku tirdzniecības riskiem” ietvaros.

Papildus informācija:

• Par informatīvo kampaņu:
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Helēnu Stari IOM Rīgas birojā,
tālrunis: 7503627 vai 28665081. E-pasts: helena.iom@undp.riga.lv

• Par cilvēku tirdzniecību:
Interaktīvais interneta portāls: www.cilvektirdznieciba.lv

Resursu centra sievietēm „Marta” bezmaksas karstais tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumiem: 8002012

• Par legālu darbu ārvalstīs:
NVA mājas lapa: www.nva.lv/eures

 

Laikā no 2006. gada oktobra līdz decembrim Sociālās ekonomikas fonds veica savu darbinieku apmācību projektu menedžmenta zinībās. Mācības varēja notikt pateicoties iespējai, kuru sniedza Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Latvijas valsts kopīgi finansētais projekts „Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu realizēšanu”. Šis Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts ļāva visiem interesentiem gūt teorētiskas un praktiskas iemaņas projektu sagatavošanā, kā arī padziļinātu ieskatu projektu īstenošanas gaitā. Projekta ietvaros bija paredzēts koncentrēts nodarbību kurss, kas katram mācību dalībniekam sniedza nepieciešamās zināšanas projektu vadībā, pilnveidoja jau esošās iemaņas darbā ar projektiem un sniedza plašu atbilžu klāstu uz ikdienas darbā uzkrātiem jautājumiem. Jauna informācija un zināšanas par projektu koncepcijas izstrādes pamatprincipiem, projekta priekšizpētes nepieciešamības pamatojums, savas institūcijas spēju novērtējums dalībai Eiropas Sociālā Fonda piedāvātajās programmās un citas nozīmīgas detaļas projektu menedžmenta zinībās tika piedāvātas mācību norisē. Teorētiskā sagatavotība plus praktiskā pieredze ļaus turpmākajā darbā izvairīties no kļūdām, kas nereti traucē ikdienas darbā, sevišķi projektu pieteikumu sagatavošanas posmā, kad nepieciešams rūpīgs un pārdomāts nākamā projekta redzējums. Nozīmīga vieta darbā būs arī gūtajai informācijai par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda plānotajām atbalsta aktivitātēm laikā no 2007. līdz 2013. gadam. 

Sociālās ekonomikas fondam līdzšinējo projektu ietvaros ir izveidojusies laba sadarbība ar organizācijām un vietējiem speciālistiem dažādos Latvijas novados. Arī turpmākā sadarbība projektu realizācijā veidos partnerību, kas sniegs ieguldījumu Latvijas reģionu kapacitātes stiprināšanā un vietējās sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanā. Mācībās gūtās zināšanas tiks nodotas tālāk gan ar sadarbības starpniecību, gan būs pieejamas NVO vai jebkuram interesentam mūsu mājas lapā. 

Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) darbība pārsvarā balstās uz dažādu fondu finansētu projektu īstenošanu dzīvē, no kuriem lielu īpatsvaru pēdējos gados veido tieši Eiropas Savienības finansētie projekti, kuru realizēšanai tiek izvirzītas stingras uzskaites un izpildes kvalitātes prasības.

Kvalitatīva projekta izpilde ir atkarīga no profesionālu un zinošu darbinieku piesaistes.

Uz kvalifikāciju caur mācībām! Gūstiet zināšanas, piedalieties un uzvariet projektu konkursos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PROJEKTU MENEDŽMENTS – 10 NODARBĪBU KURSS”


2006. gada oktobrī Sociālās ekonomikas fonds ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu realizēšanu” izpildi.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Sociālās ekonomikas fonda darbinieki, cilvēki, ar kuriem organizācijai ir bijusi sadarbība līdzšinējo projektu realizēšanā un tie, kas strādā organizācijā kā brīvprātīgie. Savukārt, netiešā projekta mērķauditorija ir nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi, kuriem ir interese par ESF.

Projekta mērķis ir palielināt Latvijas nevalstiskā sektora iespējas Eiropas sociālā fonda piedāvājumu izmantošanā un tas ir vērsts uz darbinieku zināšanu līmeņa paaugstināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu.

Sociālās ekonomikas fonda darbinieki iegūs zināšanas ESF projektu pieteikumu dokumentu sagatavošanā, projektu plānošanā, vadībā, iepirkuma procedūrās, iekšējās kontroles mehānismā, finanšu vadībā u.c. Projekta ietvaros SEF darbinieki piedalās projekta menedžmenta teorijas un prakses apgūšanā. Projekta laikā tiek apgūta jauna informācija un zināšanas par projektu koncepcijas izstrādes pamatprincipiem, projekta priekšizpētes nepieciešamību un organizēšanu, kā  arī veidu kā novērtēt savu institūciju spēju piedalīties ESF piedāvātajās programmās. Mācībās gūtā pieredze tiks pielietota, sniedzot ieteikumus nevalstiskajām organizācijām.

Projekta rezultātā tiks iegūtas praktiskas iemaņas kā izstrādāt un realizēt ESF piedāvātās programmas. 

 

Sakarā ar to, ka projekts „Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana” tuvojas noslēgumam (2006.gada 30. aprīlī), Sociālās Ekonomikas fonda telpās 2006. gada 25.aprīlī notika preses konference, kurā tika apkopoti projekta rezultāti, demonstrēta filma „Reālās iespējas” par bijušajiem notiesātiem un notika diskusija par šīs cilvēku grupas rehabilitācijas jautājumiem. 
Piedalījās: bijušie notiesātie, sabiedrībā pazīstamie cilvēki (Šķirotavas cietuma direktors Valdis Bruners, Rīgas Domes deputāti, cietumu, rehabilitācijas centru pārstāvji u.c.), Rehabilitācijas programmas realizētāji Biedrības „Integrācija Sabiedrībai” prezidents Jurijs Kapustins, Sociālās Rehabilitācijas centra psiholoģe Natālija Mocāne; SEF valdes priekšsēdētājs Aleksejs Milovskis.

Projekta mērķis bija izstrādāt kompleksu rehabilitācijas modeli, realizēt izstrādāto modeli praktiski un nodrošināt sabiedrībai un ieinteresētajām institūcijām pieeju informācijai par projektu. Šīs mērķis tika panākts, un ir izstrādāti metodiski materiāli, kurus var izmantot gan rehabilitācijas centri, gan visas institūcijas, kas strādā ar bijušajiem notiesātiem. Strādājot ar programmas dalībnieku grupām, tika veikti sākuma un noslēguma testi, kuri tika salīdzināti un ir izdarīti attiecīgi secinājumi.

Projekta ietvaros tika izstrādāta pirmā Baltijā mājas lapa www.peccietuma.lv. Tā mērķa grupa ir bijušie notiesātie un speciālisti, institūcijas, kas darbojas ar šo cilvēku grupu.

 

2006. gada 20.martā, Sociālās Ekonomikas fonda telpās (Elizabetes iela 45/47, 3.stāvs) notika preses konference, kurā tika prezentēta projekta „Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana” ietvaros izstrādātā mājas lapa www.peccietuma.lv , kā arī apspriesti citi jautājumi ar bijušo ieslodzīto saistītām problēmām.

Piedalījās : Biedrības „Integrācija Sabiedrībai” prezidents Jurijs Kapustins; Sociālās Rehabilitācijas centra psiholoģe Natālija Mocāne; SEF valdes priekšsēdētājs Aleksejs Milovskis; Valsts probācijas dienesta Pārvaldes postpenitenciārās nodaļas vadītāja Anita Rotkovska.

Fotogrāfijas no preses konferences

   2006. gada februārī ir uzsākts darbs pie otrās Prakses firmu apmācības grupas komplektēšanas 5 Latvijas pilsētās: Rēzeknē - 14. februārī plkst 1600 Mācību centrā „Austrumvidzeme„. Rīgā - 20. februārī plkst. 1100 Sociālās Ekonomikas Fonda telpās. Liepājā - 22. februārī plkst. 1200 Biznesa Augstskolas  „Turības„ telpās. Daugavpilī - 23. februārī plkst.1200 Baltijas krievu institūta telpās. Cēsī - 28. februārī plkst.1100 Resursu centra sievietēm „Prieks” telpās.

 Apmācības Rīgā

 

 

Projektā „Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana” notika divu mērķa grupu atlase un laika posmā no 2005. gada 1.jūlija līdz 30.novembrim jau pirmā mērķa grupa (21 cilvēks) ir izgājusi rehabilitācijas programmu. Šobrīd programmā iesaistās otrā mērķa grupa (15 cilvēki), kura darbosies no 2005.g. novembra līdz 2006.gada aprīlim. Izanalizējot un izprotot visas šīs problēmas kā vienu sarežģītu kopu un to mijiedarbību, ir iespējams atrast metodes, kuras gulstisies kopējā rehabilitācijas programmas pamatā.
Izstrādājot šo programmu, SEF speciālisti sadurās ar mērķa grupas nestabilitāti, nevēlēšanos pakļauties „normālas” sabiedrības locekļu savstarpējas komunikācijas likumiem un paradumiem. Šī specifika ir viens no iemesliem kādēļ mūsu laikos rehabilitācijas problēmas Latvijas sabiedrībā netiek efektīvi risinātas. Klāt nāk vēl sabiedrības attālināšanas no bijušo ieslodzīto problēmām, nobīdot tās ārpus savas uzmanības loka (tā ir cita pasaule un mani tas neskar un man šeit nekas nav darāms).

Sarežģīta „viela” sistematizēto rezultātu iegūšanai, uz kuras pamata tos vispārinot, ir jāuzbūvē efektīvs rehabilitācijas modelis.
Pirmā mērķa grupas 21 pārstāvis tika iesaistīts galdniecības pamatu apgūšanā, datorapmācībā, piedalījās lietišķas spēlēs, tika „noslogots” ar atkarības novēršanas programmu, un kristīgas ētikas jēgas apgūšanu. Viņiem tika sniegtas psiholoģiskas grupu un individuālas konsultācijas. .

Iegūtie rezultāti dod iespēju koriģēt otras grupas darbības programmu, kura tiek realizēta pašlaik un turpināsies līdz aprīļa beigām, un līdz ar to tuvoties uzstādītam mērķim – pēc projekta beigām nodot atbildīgo organizāciju rīcībā izstrādāto modeli.

 

Cenu aptauja


Rīgā, 2005.gada 22.augustā

Sociālās Ekonomikas fonds ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu realizē projektu „Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana”, kura ietvaros nepieciešama  datoru noma rehabilitācijas centra darbības nodrošināšanai.
Aicinām Jūs piedalīties cenu aptaujā par 7 datoru nomu  un printera nomu saskaņā ar projekta ideju laika posmam no 2005. gada 1.septembra līdz 2006. gada 30. aprīlim. Piedāvājumā lūdzam norādīt kopējo sniegto pakalpojumu cenu, kā arī izmaksas pa kategorijām.

Jūsu piedāvājumus gaidīsim 5 darba dienu laikā (līdz 2005.gada 26. augustam). Piedāvājumus lūdzam sūtīt pa faksu, pastu vai nogādāt personīgi, ar uzņēmuma vadītāja parakstu un uzņēmuma zīmogu, Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, LV-1010, Sociālās Ekonomikas fondam, ar norādi „cenu aptauja datortehnikas nomai”.

Preces specifikācija:
Sistēmbloks

Nosaukums

Konfigurācija

Ražotājs, modeļa nosaukums

Fujitsu Siemens EL 1183

Procesors

800

Mikroshēmu komplekts

Intell 815

Operatīvā atmiņa

128

Cietais disks

10

Diskešu iekārta

+

Optiskā iekārta

+

Video iekārta

+

Skaņas karte

+

Tīkla karte

+

I/O porti

 

Tastatūra

+

Pele

+

Programmatūra

Windows 2000Pro

Skaits

7

Monitors

Nosaukums                                              Konfigurācija
Razotājs, modeļa nosaukumsDELL M781 p
Kineskops tipsCRT
Displeja izmērs17”
Skaits7

 

Printeris – melnbaltais lāzerprinteris

Nosaukums                                             Konfigurācija
Drukāšanas ātrums16lpp./min
Drukāšaas kvalitāte1200x1200dpi
Atmiņa (standarta)8 MB
Formāts A4A4
Papīra padeve150
Abpusēja drukāšanaRokas padeve
Skaits1

 

Cenu aptauja

Rīgā, 2005.gada 4. jūlijā

Sociālās Ekonomikas fonds ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu realizē projektu „Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana”, kura ietvaros nepieciešams  veikt mērķa grupas testēšanu.
Aicinām firmas piedalīties cenu aptaujā par iespēju veikt mērķa grupas testēšanu saskaņā ar projekta ideju laika posmam no 2005. gada 20. jūlija līdz 2006. gada 7.aprīlim. Piedāvājumā lūdzam norādīt kopējo sniegto pakalpojumu cenu.

Jūsu piedāvājumus gaidīsim no 2005. gada 4.jūlija līdz 2005. gada 11.jūlijam. Piedāvājumus lūdzam sūtīt pa faksu, pastu vai nogādāt personīgi, ar uzņēmuma vadītāja parakstu un uzņēmuma zīmogu, Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, LV-1010, Sociālās Ekonomikas fondam.

Pakalpojuma specifikācija:
1. grupas sākotnējo  mērķa grupas testēšanu laika posmā no 2005. gada 20. jūlija – 2005. gada 30. jūlijam un gala mērķa grupas testēšanu laika posmā no 2005. gada  22. novembra - 30. novembrim
2. grupas sākotnējo mērķa grupas testēšanu laika posmā no 2005. gada 5. decembra - 9. decembrim un gala mērķa grupas testēšanu laika posmā no  2006. gada 3. aprīļa -  7. aprīlim,

Testēšanas programma:
Mērķa grupa – bijušie ieslodzītie, kuri iziet sociālās rehabilitācijas kursu centrā „Ratnieki”.
Testēšanā piedalās divas grupas, katrā pa 12 cilvēkiem.
Testēšanas instrumenti ir šādi:
1. Vispārpieņemtie testi, kas paredzēti, lai novērtētu cilvēka rakstura īpašības un uzvedību;
2. Speciālas anketas, kurās tiek atspoguļots grupas viedoklis un bijušo ieslodzīto attieksme;
3. Rehabilitācijas kursa dalībnieku darbības individuālā un grupas analīze, kas balstīta uz izstrādātajiem kritērijiem un noformēta tabulas veidā.

Testēšana ietver divus etapus:
Pirmais – ievadtestēšana.
Ievadtestēšana sastāv no sekojošā:
1. Psiholoģiskie testi. Testi tiek izvēlēti, saistībā ar bijušā ieslodzītā individuālajām īpatnībām un problēmām;
2. Bijušo ieslodzīto abu grupu anketēšana

Otrais – nobeiguma testēšana.
Nobeiguma testēšana ietver katra dalībnieka individuālās un grupas darbības analīzi, kas noformēts tabulas veidā.

Noslēgums.
Noslēgums sastāv no:
1. katra grupas dalībnieka raksturojuma, kurā parādīta sociālās rehabilitācijas īstenošanas dinamika, kā arī prognozējošie dati;
2. Slēdziens par grupu anketēšanu;
3. katras grupas raksturojums atsevišķi, kur tiek uzrādīta grupas darbības dinamika, kustībā no procesa sākuma līdz sociālās rehabilitācijas programmas beigām.

 

2005.gada 27.-30.jūnijā 5 Latvijas pilsētās (Rīga, Jelgava, Liepāja, Rēzekne un Daugavpils) projekta “Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros, kurš tika atbalstīts EQUAL programmā tika organizēti projekta semināri potenciālajiem sadarbības partneriem.
Pasākumā bija uzaicināti iespējamie partneri Prakses firmu apmācības organizēšanai šajās pilsētās.
Sīkāk par semināriem lasiet šeit.

2005.gada maijā izdotajā Pasaules Prakses firmu tīkla EUROPEN biļetenā No.29 ir publicēts raksts "Practice Firms in Latvia: "New Takeoff" Point" (Prakses firmas Latvijā: jauns atspēriena punkts).

 

2005.gada 21. maijā uz Daugavpilī notika projekta „Savstarpējās saskaņas veicināšana – ceļš sabiedrības integrācijā” 2005.gada 21. maijā uz Daugavpilī notika projekta „Savstarpējās saskaņas veicināšana – ceļš sabiedrības integrācijā”  noslēguma pasākums. Pašā sākumā pulksten 11:00 domrakstu autori un citi interesenti tika aicināti piedalīties komunikāciju treniņā „Starpkultūras komunikācija Latvijā un Eiropā”. Treniņu vadīja: Vija Mika (Latvija), Dagmar Kommer (Austrija). Treniņš noritēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Skolēni treniņā aktīvi piedalījās ar savam domām un piemēriem par Daugavpils ikdienas dzīvi, kur ik uz soļa var sastapties ar starpkultūru komunikāciju.

13:30 notika filmas „Cik viens mēs par otru zinām” prezentācija turpat Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Filmas uzņemšanā bija piedalījušies labāko domrakstu autori, Daugavpils pilsētas novadpētniecības muzeja pārstāve Valentīna Slavkovska, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Jānis Dukšinskis un citi projekta realizācijā iesaistītie cilvēki. Filmā ir parādīts, cik Daugavpils ir multinacionāla pilsēta, kā tas ir izveidojies vēstures gaitā, kāda situācija ir šodien, un kā jaunieši uztver esošo situāciju.

15:00 notika domrakstu konkursa „Cik viens mēs par otru zinām?” autoru apbalvošana. Apbalvošana notika Daugavpils Vienības laukumā pasākuma „Jaunatnes nedēļas – paši savai pilsētai” noslēguma ietvaros. Visiem domrakstu autoriem tika dāvātas grāmatas „Cik viens mēs par otru zinām?”, T-krekli ar projekta simboliku un atbalstītājas firmas „Antaris” cepumu kārbas.

 Pēc apbalvošanas ceremonijas grāmata „Cik viens mēs par otru zinām?” tika prezentēta un izplatīta visiem interesentiem, kas bija ieradušies uz Daugavpils pilsētas domes rīkoto jaunatnes nedēļas noslēguma pasākumu.

 

2005.gada 2.maijā Sociālās Ekonomikas fonds kopā ar nodibinājumu „Integrācija sabiedrībai” uzsācis darbu pie projekta „Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana”. Šīs projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda (80%) un ar Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu (20%). Projekta gaita tiek izstrādāts kompleksas rehabilitācijas modelis un tiek realizēta šī modeļa pilotieviešana rehabilitācijas centrā Ratnieki.

Noziedzības pieauguma problēma ir viena no visaktuālākajām problēmām Latvijā. Īpaši satraucoši ir tas, ka ļoti augsti ir recidīva rādītāji. Viens no cēloņiem ir neattīstītā sociālās rehabilitācijas sistēma. Latvijas cietumos atrodas 6 – 7 reizes vairāk ieslodzīto (attiecībā pret iedzīvotāju skaitu) nekā Rietumeiropas valstīs.

No ieslodzījuma vietām Latvijā katru gadu atgriežas vidēji ap 2500 cilvēku. Statistikas dati liecina, ka vidējais brīvības atņemšanas termiņš valstī vīriešiem ir 4,5 gadi un sievietēm 3,5 gadi. Šos gadus ieslodzītais ir bijis izolēts no sabiedrības, atrauts no politiskās, ekonomiskās un sociālās attīstības procesiem.

 

Sociālās ekonomikas fonds (SEF), kā viens no sadarbības partneriem, piedalās projekta “Atvērtu darba tirgu sievietēm” realizācijā, kurš tika atbalstīts EQUAL programmā. Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē.

Projektu vada Resursu centrs sievietēm “Marta”. Projekta partneru komanda ir daudzveidīga: bez SEF projekta partneri ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Valsts cilvēktiesību birojs, Starptautiskā Migrācijas organizācija, Lietišķo sieviešu apvienība, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Tehnoloģiju attīstības fonds un Latvijas Lielo pilsētu asociācija. 

Projekta ieviešana tika uzsākta 2005. gada februārī. Tā realizācija ilgs trīs gadus, ar mērķi attīstīt atvērtu darba tirgu sievietēm, mazināt dzimumu segregāciju darba tirgū, sekmēt ģimenes un darba dzīves līdzsvarošanu, attīstīt efektīvas atbalsta iespējas, kā arī mazināt sociālo un nacionālo spriedzi. Realizācijā tiks izmantotas tādas metodes kā studiju apļi, prakses firmas, starpinstitucionālās sadarbības metodes cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijai un reintegrācijai darba tirgū, politikas uzraudzībai un dzimumu līdztiesības veicināšanai.

 


uz augšu